A.L.GRAFIX - shop     

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

Servisní a reklamační podmínky pro internetový obchod www.algrafix-shop.cz frmy Aleš Lacina A.L. Grafix 1.10.2012. Zboží zakoupené na internetovém obchodě je možné reklamovat pouze zasláním na adresu:


Aleš Lacina A.L. Grafix
Svatá Kateřina 98
284 01 Svatý Mikuláš

 

Reklamační řád:

 1. Při reklamaci je nutné zaslat spolu se zbožím kopie nabývacích dokladů (podepsaný dodací list v kolonce převzal + vyplněný reklamační list), dále originální záruční list (byl-li ke zboží přibalen) a uvést jasný popis závady výrobku. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.
 2. Náklady na dopravu do reklamačního oddělení firmy Spectrum Franěk s.r.o.hradí zákazník. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět k zákazníkovi hradí firma Spectrum Franěk s.r.o.
 3. a) Pro občany - PZD se skládá z 24 měsíců zákonné záruky a zbylé doby, po kterou se firma Spectrum Franěk s.r.o. zavazuje odstranit závady vzniklé na zařízení.
  b) Pro právnické a fyzické osoby (podnikatele) - PZD je doba, po kterou se firma Spectrum Franěk s.r.o. zavazuje odstranit závady vzniklé na zařízení.
 4. Uplatňování PZD je podmíněno kompletností reklamovaného zboží , předložením dokladu o koupi - dodacího listu a dodržením všech servisních a reklamačních podmínek.
 5. V případě neoprávněné reklamace je zákazníkovi účtován poplatek 500,- Kč. Za neoprávněnou reklamaci se považuje i udání závady nebo poškození, která se neprojeví, i když se na zboží projevuje závada jiná.
 6. Za důvod k reklamaci nelze uznat:
  a) Zboží poškozené mechanicky, elektrostatickým výbojem, nesprávným či nevhodným zapojením, neodborným zásahem, provozováním v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku.
  b) Pokud k vadě zařízení došlo vlivem zanesení mech. součástí (např. ventilátoru, motorů, pohonných jednotek) prachem, nebo jinou nečistotou. Doporučujeme proto pravidelné čištění mech. součástí.
  c) Vadu, ke které došlo po skončení životnosti výrobku, nebo vlivem používání výrobku nad limit stanovený výrobcem.
 7. Firma Aleš Lacina A.L. Grafix si vyhrazuje právo nahradit vadný díl dílem obdobným, stejných nebo lepších technických parametrů.
 8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na lhůtě delší.
 9. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.
 10. Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách firmy Aleš Lacina A.L. Grafix www.algrafix-shop.cz , v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změny obchodních a reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.
MWU4MjA0M